ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

_____________________

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» (εφεξής η «RAFARM») δικαιούχος του διαδικτυακού τόπου με domain name «www.rafarm.gr» (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), προσφέρει την Ιστοσελίδα υπό τους κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης. Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση της ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο ότι έχετε μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης, τους οποίους παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά προτού προβείτε σε επίσκεψη/χρήση της Ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε τους κατωτέρω όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας παρακαλούμε να μην επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα μας και να μην κάνετε χρήση αυτής. 

1. Χρήση της Ιστοσελίδας 

Οι πληροφορίες που παρατίθενται την Ιστοσελίδα μας έχουν ως σκοπό την ενημέρωσή σας. Κάθε πρόσβαση από μέρους σας στο υλικό και στις πληροφορίες που θα βρείτε στην Ιστοσελίδα μας και κάθε χρήση αυτών υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Η χρήση της Ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού -Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για κάθε επισκέπτη της Ιστοσελίδας μας, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε αυτές. Επιπροσθέτως κατά την περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα μας υποχρεούστε να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο αυτής σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους απέχοντας από οιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων επισκεπτών/χρηστών ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας.

2. Περιορισμός Ευθύνης 

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας διατίθεται «ως έχει» και η Rafarm δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού  για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση του διαδικτυακού τόπου. Ούτε η Rafarm αλλά ούτε και οποιοδήποτε μέρος που συμμετείχε στη δημιουργία, στο σχεδιασμό ή στη διάθεση αυτού του διαδικτυακού τόπου, θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά κάθε άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, παρεπόμενης, ή άλλης ζημίας που τυχόν θα προκύψει από οποιαδήποτε πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτού του διαδικτυακού τόπου, ή για ζημία που προκλήθηκε από έστω και ελαφρά αμέλεια οποιουδήποτε υπαλλήλου ή προστηθέντος της Rafarm ή από οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη στο περιεχόμενό της. 

Η Rafarm δεν φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών της ή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα τυχόν εμφανισθούν.

Tέλος, κάθε επισκέπτης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε “φόρτωση” από αυτή την Ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση η Rafarm.

3. Ιατρικές Πληροφορίες 

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες σχετικά με ιατρικές παθήσεις και τη θεραπεία τους, όμως κανένα σημείο της Ιστοσελίδας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παροχή οποιουδήποτε είδους ιατρικής συμβουλής ή σύστασης, και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια. Θα πρέπει πάντα να ζητείται ειδική ιατρική συμβουλή από κατάλληλα ειδικευμένο Επαγγελματία Υγείας. Πληροφορίες που θα βρείτε για φαρμακευτικά προϊόντα ή ασθένειες στην Ιστοσελίδα μας παρέχονται από τη Rafarm και προορίζονται για γενική πληροφόρηση. Η ονομαστική αναφορά των ως άνω προϊόντων και την αντίστοιχη θεραπευτική κατηγορία στην οποία υπάγονται, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση προώθηση ή διαφήμιση των προϊόντων που εμπορεύεται η Rafarm.

4. Πνευματική Ιδιοκτησία 

Τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, ήτοι ενδεικτικώς και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβανομένων, των κειμένων, φωτογραφιών, σχεδίων, εμπορικών και οικονομικών στοιχείων, σημάτων/λογοτύπων, μορφής (layout) της Ιστοσελίδας, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην Rafarm, διατίθενται δε στους χρήστες/επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική χρήση. 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχό τους, του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Rafarm ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Rafarm, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει πάσα προκληθείσα εις αυτήν θετική και αποθετική ζημία σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

5. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Για τη Rafarm η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας μας ώστε να ενημερωθείτε αναλυτικά για την επεξεργασία ων προσωπικών σας δεδομένων.

6. Mη εμπιστευτικές πληροφορίες

Η Ιστοσελίδα δεν έχει σχεδιαστεί ώστε να δέχεται εμπιστευτικές πληροφορίες τις οποίες ενδέχεται να υποβάλλετε. Ως εκ τούτου, και με την εξαίρεση των προσωπικών  σας δεδομένων, οι όροι και προϋποθέσεις επεξεργασίας των οποίων αναφέρονται στην Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας μας, κάθε πληροφορία, σε οποιαδήποτε μορφή όπως έγγραφα, δεδομένα, γραφικά, ερωτήσεις, προτάσεις, έννοιες, σχόλια ή άλλα, που θα μας κοινοποιήσετε στην Ιστοσελίδα, δεν θα θεωρηθούν με κανένα τρόπο εμπιστευτικές. Συνεπώς, η τυχόν γνωστοποίηση των ανωτέρω πληροφοριών μας παρέχει το δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσουμε, να τα αναπαράγουμε, να τα διαδώσουμε, να τις τροποποιήσουμε ή να τις μεταδώσουμε με σκοπό την επεξεργασία της αίτησής σας.

7. Συνδέσεις

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει η Rafarm, ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητά τους. Συνεπώς για οιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites, τα οποία φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος.

Η Rafarm σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων και των σελίδων στα οποία ενδέχεται να παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Για οιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη των ως άνω διαδικτυακών τόπων αποκλειστικό υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε δικαιούχος του τόπου αυτού.

Στην περίπτωση των υπερσυνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, η Rafarm δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

8. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

Οι όροι χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και κάθε  τροποποίησή τους, διέπονται  από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο και τυχόν εφαρμοστέες σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Ομοίως, σε περίπτωση που κάποιοι όροι χρήσης καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, δεν επηρεάζεται η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους αυτών. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που θα πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων.

Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση της Ιστοσελίδας, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση της Ιστοσελίδας, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

9. ΑΛΛΑΓΕΣ

Η Rafarm διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Η Rafarm θα αναρτά διαδικτυακά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Για το λόγο αυτό κάθε χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης. 

10. EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε είδους πληροφορίες, διευκρινίσεις, υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος  μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Rafarm στο 2106776550, ή να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στο email info@rafarm.gr.